+420 602 755 413 Jugoslávská 80, 613 00 Brno IČO: 62160273, DIČ: CZ62160273

Stanovy spolku

Vinaři brněnské oblasti, z.s.

Článek 1

Název a sídlo

 1. Název spolku je Vinaři brněnské oblasti, z.s.
 2. Sídlo spolku je na adrese Brno, Černá pole, Jugoslávská 639/80, PSČ 613 00 (dále jen „spolek“)
 3. Spolek jako samostatný, dobrovolný, nepolitický svazek osob sdružených pro naplnění společného cíle a účelu.
 4. Spolek byl založen jako sdružení na dobu neurčitou.
 5. Spolek používá na oficiálních dokumentech a propagačních materiálech znak spolku. Zobrazení a způsoby jeho použití jsou upraveny v příloze 1.

Článek 2

Účel spolku

     Účelem spolku je zabezpečování odborného osobního rozvoje zvyšováním znalostí vinohradníků, vinařů, degustátorů, enologů a přátel vína, zájemců o pěstování révy vinné, zájemců o problematiku výroby vína, jeho prodeje a hodnocení kvality vín.
Účelem spolku je dále popularizace těchto znalostí v širší veřejnosti prostřednictvím pořádání spolkových besed, přednášek, organizováním výstav vín a degustací.

Článek 3

Činnosti spolku

A. Hlavní činnost nezisková

     Činnostmi spolku směřující k naplnění cílů uvedených v čl.II., jsou zejména:

 1. vytváření vzdělávacích plánů
 2. propagace a poskytování informací o pěstování, sklizni a výrobě vína
 3. propagace a podpora výchovy degustátorů a enologů
 4. zajišťování a organizování osvětové odborné činnosti (pořádání přednášek, školení, výstav, exkurzí),
 5. vydávání tiskovin, publikací, propagačních tiskovin
 6. spolupráce s jinými obdobně zaměřenými spolky a institucemi působícími v této oblasti v tuzemsku a zahraničí
 7. spolupráce  s orgány veřejné správy, účast na veřejných projektech.
 8. zastupování a hájení odborných a společenských zájmů svých členů vůči subjektům v tuzemsku a zahraničí

B. Vedlejší činnost zisková

Předmět podnikání:

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

obory činností:

 • reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení,
 • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
 • provozování  kulturních, kulturně-vzdělávacích činností, pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí,
 • provozování zařízení k výrobě vína, pronájem sklepů

Zisk z vedlejší činnosti je určen na podporu činnosti hlavní, údržbu a modernizaci nemovitého a movitého majetku spolku, na rozvoj a propagaci činnosti spolku.

Článek 4

Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, zabývající se činností vinohradnickou, vinařskou nebo navazujícími činnostmi, degustátorstvím, enologií, prodejem vína.
 2. Členství ve spolku vzniká přijetím přihlášky předsednictvem spolku.
 3. Členství ve spolku zaniká vystoupením nebo úmrtím člena, rozhodnutím valné hromady o zrušení členství či zánikem SPOLKU.
 4. Dokladem o členství ve spolku je legitimace s dokladem o zaplacení členských příspěvků na daný rok.
 5. Nezaplacení členských příspěvků do konce března příslušného roku může být důvodem pro zrušení členství.

Článek 5

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

     1) Valná hromada.

     2) Předsednictvo.

     3) Předseda.

     4) Dozorčí rada.

Článek 6

Valná hromada

 1. Vrcholným orgánem spolku je valná hromada, která je svolávána nejméně jednou do roka, mimořádně pak na žádost nejméně 1/3 členů nebo na žádost dozorčí rady.
 2. Valnou hromadu tvoří členové spolku. Každý člen má jeden hlas.
 3. Valná hromada je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů spolku.
 4. Pokud valná hromada není usnášení schopná podle článku 6 odstavce 3, je předsednictvo spolku oprávněno svolat náhradní valnou hromadu a přitom postupuje podle ust. § 257 obč. zák.
 5. Členové spolku se účastní na valné hromadě osobně. Zastoupení je možné pouze na základě písemné plné moci.
 6. Valná hromada volí ze svého středu tajným hlasováním předsednictvo a tříčlennou dozorčí radu spolku a to na období 4 let.
 7. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, rozhoduje-i o:
  • volbě a odvolávání členů předsednictva a dozorčí rady spolku,
  • rozhodování o dalších otázkách, které si valná hromada  k rozhodování vyhradí.
 8. Valná hromada schvaluje 2/3 většinou hlasů přítomných členů:
  • rozpočet spolku,
  • hospodaření s majetkem spolku,
  • roční účetní uzávěrku,
  • rozhodnutí o zrušení členství,
  • program činnosti vyjádřený usnesením,
  • výši členských příspěvků
  • změnu stanov,
  • volbu a odvolávání ćlenů předsednictva a dozorčí rady spolku,
  • rozpuštění (zrušení) spolku nebo sloučení s jiným subjektem,
  • rozhodování o dalších otázkách, které si valná hromada k rozhodování vyhradí.

Oznámení o konání valné hromady musí být oznámeno nejméně 30 dní před dnem jejího konání, a to elektronicky pozváním každého řádného člena spolku na e-mailovou adresu uvedenou v adresáři spolku nebo písemným oznámením na adresu bydliště řádného člena uvedenou v členské evidenci spolku.
Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu předsedy nebo předsednictva spolku, pak teprve o protinávrzích v pořadí v jakém byly vzneseny. V případě, že návrh výboru bude schválen, o protinávrzích se dále nehlasuje.

Článek 7

Předsednictvo

 1. Předsednictvo spolku je sedmičlené. Jeho členové jsou voleni valnou hromadou spolku na období čtyř let. Členové předsednictva mohou být do funkce voleni opakovaně.
 2. Předsednictvo volí ze svého středu tajným hlasováním předsedu a jednotlivé funkcionáře.
 3. Složení předsednictva ‐ předseda, místopředseda (předseda managementu výstavy), tří členové, pokladník a hospodář.
 4. Předsednictvo může, v případě potřeby, kooptovat na potřebnou dobu další spolupracovníky z členské základny.

Článek 8

Předseda

  1. Statutárním orgánem spolku je předseda. Spolek zastupuje předseda samostatně. Předseda zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem.
  1. Funkční období předsedy je čtyřleté. Opětovná volba je možná. Předsedou může být zvolena pouze fyzická osoba plně svéprávná.
  1. Předsedu volí a odvolává předsednictvo.
 1. Předseda spolku zejména:
  1. řídí činnost spolku a reprezentuje spolek navenek,
  2. odpovídá za chod spolku a za plnění usnesení členské schůze spolku,
  3. zajišťuje přípravu a zpracování podkladů k projektům, financovaných státním rozpočtem, z dotací a případně  z jiných zdrojů,
  4. svolává valnou hromadu,
  5. rozhoduje o všech ostatních záležitostech spolku, pokud nejsou výslovně svěřeny valné hromadě nebo předsednictvu.

Článek 9

Dozorčí rada

 1. Dozorčí radu spolku  volí valná hromada na období čtyř let.
 2. Dozorčí rada je tříčlenná a ze svého středu volí předsedu.
 3. Členové dozorčí rady mají právo se účastnit každého jednání předsednicva s hlasem poradním.
 4. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s funkcí v předsednictvu spolku.
 5. Dozorčí rada:
  • kontroluje dodržování stanov spolku,
  • kontroluje dodržování usnesení valné hromady,
  • kontroluje hospodaření organizace,
  • působí jako odvolací orgán spolku.

Článek 10

Práva členů

 1. Volit a být volen do všech orgánů spolku.
 2. Účastnit se aktivně všech akcí spolku.
 3. Odvolat se proti rozhodnutí předsednictva spolku dozorčí radě a to ve lhůtě 15 dnů od obdržení rozhodnutí.

  Povinnosti členů

 4. Dodržovat stanovy a naplňovat usnesení valné hromady.
 5. Platit v termínu členské a účelové příspěvky.
 6. Chránit majetek spolku.
 7. Člen je povinen dodat na každoroční výstavu vín, pořádanou spolkem, dva vzorky vína (jeden vzorek představuje 3 láhve o obsahu 0,7 l) a na výstavu vín jiného subjektu (dle vlastního rozhodnutí) jeden vzorek (2 láhve o obsahu 0,7 l).
  V případě nesplnění této povinnosti, zaplatí člen do pokladny spolku finanční částku, jejíž výše bude každoročně vyhlášena na valné hromadě.
  Dosažením 70. roku věku člena se pro něj z této povinnosti stává právo.

Článek 11

Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s vlastním a svěřeným majetkem, s příspěvky od svých členů, s příspěvky a dotacemi od státních orgánů, sponzorskými příspěvky, dary a se ziskem z vedlejší činnosti spolku na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou spolku.
 2. Spolek ve svém účetnictví vede odděleně členské příspěvky, dotace a dary, zvlášť účtuje o provozování vedlejší činnosti.
 3. Za hospodaření spolku odpovídá předsednicvo spolku.
 4. Prostředky ze sponzorských a darovacích smluv se věnují na účely, které jsou stanoveny ve smlouvě.

Článek 12

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním,
  2. sloučením s jiným spolkem,
  3. pravomocným rozhodnutím sodu o jeho zrušení s likvidací,
  4. v případě, že počet členů poklesne pod 3 osoby,
 2. O zániku spolku dle článku 12. odst.1 písm. a) až c) stanov rozhoduje valná hromada.
 3. O zániku spolku dle článku 12. odst.1 písm. d)  stanov rozhoduje soud.
 4. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání vůči členům spolku.
 5. V případě zániku spolku dle článku 12. odst.1 písm. c) bude předsednictvem spolku jmenován likvidátor.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

Tyto nové stanovy ruší a nahrazují všechny předcházející verze a nabývají platnosti schválením valnou hromadou spolku

dne 21. 3. 2018.

V Brně 21. března 2018

Ing. Jaroslav Sopouch
předseda spolku
v.r.

Příloha ke stanovám spolku